Denna sida har vi skapat för att du skall få en bild av vad pratade vi om under valrörelsen 2014.  I vilken utsträckning vi har verkat för att nå vår politiska ambition, det får du själv bedöma 😉

Tack för att du är intresserad av vad vi jobbar för.

I maj 2018 kommer vi att beskriva hur vi arbetat för förbättringar inom de områden som vi särskilt prioriterat under 2014 – 2018

Medborgarundersökning 2017

Här kan du lösa vad medborgare i Jokkmokks kommun tycker. Medborgarundersökningen, som genomförs av SCB på uppdrag av Jokkmokks kommun, den finns också att läsa på scb.se och jokkmokk.se.

SCB medborgarundersökning 2017, Jokkmokks kommun

Omsorgsverksamhet

Skola

Näringsliv

Vi har verkat för en offensiv investeringstakt som på ett varsamt sätt följer både kommunala verksamheters behov och näringslivets investeringsvilja. En nära dialog med befintliga och nya företag som visar investeringsvilja är viktigt för att bidra till ett förbättrat näringslivsklimat.

År 2017 utsågs företagen i Jokkmokks kommun som vinnare i ”Bäst tillväxt i Norrbotten 2017” Det kan du läsa mer om här: Bästa tillväxt 2017

År 2018 uppmärksammade Svensk Näringsliv det framgångsrika näringslivet i Jokkmokks kommun, det kan du läsa mer om här: c/o JOKKMOKK

Kultur

Lokal tillväxt

Vi har identifierat möjligheter och flaskhalsar för att så snabbt som möjligt påverka såväl privata som offentliga investeringar som bidrar till lokal tillväxt.

 • Bostadspolitik
  • Antalet bygglov har ökat med 36%, antalet fastighetsaffärer har ökat med 21% och privata och offentliga fastighetsägare har investerat i befintligt fastighetsbestånd och genom nyförvärv. Sammantaget har bostadsmarknaden utvecklats positivt vilket bidrar till en mer välfungerande bostadsmarknad vilket är värdefullt för medborgare och företag i Jokkmokks kommun. Under 2017 invigdes ett nytt hyreshus med tio lägenheter, det är det senaste av tre nybyggda hyreshus som färdigställts perioden 2016 och 2017. Det var 25 år sedan det uppförts nya hyreshus och därmed gav vi ett tydligt besked om framtidstro och att bostadspolitik är en viktig del i den framtidssatsning som vi tycker att Jokkmokks kommun såväl behöver. Nu går vi vidare och tillgängliggör ytterligare 16 lägenheter under 2018. Det är viktigt med en fungerande bostadsmarknad, inte minst för att företag som rekryterar skall veta att det finns tillgång till boende för deras nya medarbetare. Under 2017 mottog Jokkmokks kommun 3:e pris i Här är det bäst att bo 2017. 
  • Den positiva förändringen har skett under mandatperioden och visar i någon utsträckning att vi agerar aktivt och i samklang med efterfrågan på bostäder men att vi även bidragit till att skapa investeringsvilja hos privata aktörer.
 • Markanvändning
 • Diversifierat näringsliv
  • En bred arbetsmarknad för fler människor är vår politik för välfärd och ökad service i Jokkmokks kommun. Vi ser att en bred arbetsmarknad är nyckeln för en stark kommun i framtiden. All tillväxt är lokal och det är den lokala, regionala och nationella politikens ansvar att aktivt agera för en jobbskapande tillväxt som tryggar välfärden. I princip har alla landsbygdskommuner i Sverige stora utmaningar när det gäller antalet invånare, så även här. Vår uppfattning är att om det finns attraktiva arbetstillfällen i ökar möjligheterna betydligt för en positiv utveckling, det attraherar fler att bo och verka i kommunen.
 • Ökad service i ärendehandläggning
  • Vi har genomfört ett förbättringsarbete för att kombinera myndighetsutövning med ökad service. Det är viktigt med god service generellt, men även för att gynna investeringar i Jokkmokks kommun. När medborgare och företag känner att man får ett gott bemötande ökar också intresset att investera, det är viktigt för antalet arbetstillfällen och tillväxt. Med en starkare ekonomi är vi bättre rustade för framtiden.
 • Bred besöksnäring som tillför fler företag och arbetstillfällen
  • Besöksnäringen kan växa betydligt i hela kommunen, med fler besökare ökar den lokala konsumtionen av varor och tjänster. Det är viktigt för att vi skall kunna bibehålla och öka utbudet av service till både medborgare och besökare. Antalet arbetstillfällen kommer att öka inom flera yrkesområden, inte minst serviceyrken vilket är särskilt bra för unga vuxna. Ett ökat antal arrangemang under året som komplement till Jokkmokks Marknad är en möjlig väg för att nå målet om en bredare besöksnäring, det sker bäst i samarbete med företag (och ibland i samarbete med föreningar) som har kompetens och investeringsvilja. Vi ser framgångsrika exempel på det i Kåbdalis, men även i andra delar av kommunen.

Elintensiv verksamhet

Fritid och idrott